Megváltoztak a személyes adataim.

Megváltoztak a cég adatai.

Megszűnik a cég, amelyik a szerződést kötötte.

Szeretném eladni az autómat.

Egy harmadik fél átvállalná a kölcsönszerződésemet.

Szeretném átütemezni a havi törlesztő részleteimet.

Felszólító levelet kaptam.

Felmondó levelet kaptam.

Mi a teendő, amikor lejár a kölcsönszerződésem?

Szeretném lezárni a kölcsönszerződésemet.

Mi a teendő, ha az autót ellopták?

Totálkáros lett az autó.

Töréskár keletkezett az autón.

Külföldre szeretném vinni az autót.

Nem kaptam meg időben az aktuális csekket.

Mi a teendőm, ha a finanszírozott autót szeretném átalakíttatni?

Mit kell tennem, ha üzembentartót szeretnék bejegyeztetni?

A finanszírozott gépjármű törzskönyvét az Okmányiroda nekem küldte el.

Megváltoztak a személyes adataim

Amennyiben a futamidő alatt lakcímében, levelezési címében, illetve bármilyen egyéb hivatalos adatában változást következik be, kérjük, szíveskedjen írásban jelezni a szükséges nyomtatvány kitöltésével. Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy az írásos értesítés kézhezvételéig a korábbi címére postázzuk küldeményeinket. Az adatok átírásához az írásbeli kérelmen túl szükség van a személyi igazolvány megfelelő oldalainak, illetve a lakcímkártya fénymásolatára. Nyomtatvány letöltése.

Megváltoztak a cég adatai

Amennyiben megváltozott a cégforma (pl. egyéni vállalkozóból Bt. vagy Kft. lesz), a cégnév vagy egyéb más módon módosul a Társasági szerződés, kérjük, küldje el részünkre a változást rögzítő közjegyző által hitelesített Cégbírósági végzés másolatát. Amennyiben a cég aláírója változik, a Társasági szerződésen túl küldje el részünkre az új Aláírási címpéldány másolatát is. Nyomtatvány letöltése.

Megszűnik a cég, amelyik a szerződést kötötte

Ha a cég jogutód nélkül szűnik meg, akkor a szerződést valakinek át kell vállalnia, vagy a szerződés idő előtti lezárását kell kérni és a fennálló valamennyi kötelezettséget meg kell fizetni. A változást cégünk felé írásban jelezni kell. Ha a cég jogutódlással szűnik meg, akkor kérjük megküldeni az arra vonatkozó közjegyző által hitelesített Cégbírósági végzés másolatát.

Szeretném eladni az autómat

A finanszírozott gépjármű a szerződés fedezete, így amennyiben Ön szeretné eladni a gépkocsit, két lehetőség közül választhat.
  1. A lezárja a megkötött szerződést, azaz kiegyenlíti a szerződésből adódó tatozásait. Ebben az esetben megszűnik a gépkocsira bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom (hitel esetén), illetve a tulajdonjog átszáll Önre (pénzügyi lízing esetén) és ezek után az adásvétel minden akadály nélkül lebonyolítható.
  2. A gépkocsi vásárlójának lehetősége van a szerződés átvállalására, így a gépkocsi tulajdonjogával együtt a szerződésből fakadó kötelezettségek is az új tulajdonosra szállnak. Ehhez a Társaságunk írásbeli engedélye szükséges, melyet megelőz az átvállaló hitelképességének vizsgálata.

Egy harmadik fél átvállalná a kölcsönszerződésemet

A futamidő letelte előtt az adóstól a hátralévő tőke és kamattartozások változatlan feltételekkel átvállalhatók. Az átvállalónak új kérelmet kell benyújtania. Az új kérelmezőnek meg kell felelnie az átvállaláskor érvényben lévő, és hitelkérelmezőkkel szemben támasztott feltételeknek. Az átadónak minden – az átvállalás időpontjáig esedékessé vált – tartozását ki kell egyenlítenie. Átvállalásnál mind az átadónak, mind az átvevőnek jelen kell lenni, valamint a finanszírozott gépkocsit is el kell hozni ügyfélszolgálatunkhoz, mivel új Casco megkötéséhez dátumos fénykép szükséges! (Az átadó helyett jelen lehet meghatalmazott, az átvállaló helyett nem!)

Szeretném átütemezni a havi törlesztő részleteimet

Futamidő közben kérhető a kölcsönszerződés futamidejének csökkentése, a törlesztő részletek átütemezése, illetve részleges előtörlesztés. Ezt az igényét írásban kell elküldenie hozzánk. A levélben jelölje meg, hogy az Ön által befizetni kívánt összeg, melyik törlesztő részletben jelenjen meg, valamint azt is, hogy rövidüljön a futamidő, vagy csökkenjen a havi törlesztő részlet. A fenti adatokat tartalmazó kérelme alapján előzetes számítást készítünk és küldünk Önnek. Amennyiben az átütemezési ajánlatot elfogadja, úgy a megadott határidőre és számlaszámra az előzetes számításban megjelölt összeget kell befizetnie. Az összeg számlánkon történt jóváírását követően módosítjuk a szerződés díjfizetését, és megküldjük a módosított szerződést. Kérjük, hogy a kérelmet pontos adatok - név cím, rendszám, szerződésszám, - megjelölésével juttassa el ügyfélszolgálatunk részére.

Felszólító levelet kaptam

A szerződés szerinti fizetési kötelezettség elmulasztása esetén küldünk Önnek felszólító levelet. Amennyiben a felszólítás dátuma előtt befizette a levélben hivatkozott törlesztő részletet, akkor kérjük, küldje el a befizetést igazoló csekk másolatát faxon a (06 1) 345 2409-as faxszámra. Amennyiben a törlesztő rész nem került teljesítésre, kérjük, haladéktalanul fizesse be postai csekken, átutalással, vagy személyesen ügyfélszolgálati irodánkban, és küldje el a befizetést igazoló csekk másolatát faxon a fenti faxszámra. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön teljesítésének időpontja a számlánkon történt jóváírás napja.

Felmondó levelet kaptam

A Hitelező jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a szerződésben rögzített felmondási okok közül bármelyik bekövetkezik. A szerződés felmondása esetén azonnal egy összegben esedékessé válik az Ügyfél teljes tartozása. Javasoljuk, hogy a további teendők egyeztetése céljából forduljon ahhoz a kollégánkhoz, aki kiküldte az Ön részére a szerződés felmondásáról szóló levelet.

Mi a teendő, amikor lejár a szerződésem?

Amennyiben a szerződéséből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett, úgy a futamidő lejárta után levélben tájékoztatjuk a pontos teendőiről. Lezárás során megküldjük Önnek a gépjárműre vonatkozó korlátozások feloldását, valamit a casco biztosítás folytatásához szükséges nyomtatványt, valamint a gépjármű törzskönyvét, amennyiben az a birtokunkban van. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződés lezárásáig a gépjármű Casco biztosításának díjai továbbra is Önt terhelik.

Szeretném lezárni a szerződésemet

Amennyiben szeretné lezárni szerződését, ki kell egyenlítenie a szerződésen nyilvántartott tartozásait. Lezárási kérelmét jelezze Ügyfélszolgálatunk felé. Javasoljuk, hogy mielőtt a szerződés megszüntetése mellett dönt, kérjen egy tájékoztató egyenleget ügyfélszolgálatunkon a (06 1) 438 8787 telefonszámon, mely egyenleg az aktuális dátumra érvényes pontos tatozást tartalmazza. 2006.11.16-tól a lezárási egyenlegközlő kivonat kiállításának alkalmankénti díja 2000,- HUF. Deviza alapú szerződés esetében évi két-, forint alapú szerződés esetében évi egy alkalommal a kivonat elkészítése díjmentes.

Forintban történő lezárás

Lehetőség van a szerződés lezárásra az ügyfélszolgálat felkeresésé nélkül is. Kérjük, hogy jelezze a nyomtatványon, hogy a szerződés lezárását postai úton kívánja bonyolítani. Ekkor elkészítjük Önnek a lezárási egyenleget, mely azt az összeget tartalmazza, melynek megfizetésével a kölcsönszerződés megszüntethető. A szerződés lezárásának feltétele, hogy az egyenlegen szereplő összeg a megadott határidőig befizetésre kerüljön. A lezárási folyamat meggyorsítása érdekében kérjük, hogy a befizetési bizonylatot (csekk feladóvevény, bankszámla kivonat) másolatát a (06 1) 345 2391 faxszámra szíveskedjen elküldeni. A lezárási egyenlegben szereplő összeg maradéktalan kiegyenlítését követően adjuk ki a gépjármű törzskönyvét és az Okmányiroda részére átadandó dokumentumokat.

Devizában történő lezárás

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben szerződését mint magánszemély kötötte cégünkkel, akkor lehetősége van deviza alapú szerződésének tőkéjét az adott devizában visszafizetni. Ennek a menete az alábbi pontokban különbözik a forintban történő lezárástól:
  • Ön kér és kap egy egyenleget, ami a tőkehátralékot devizában tartalmazza, illetve a tájékoztatót a fennmaradó, forintban fizetendő részről
  • Önnek az egyenlegben szereplő dátumig el kell utalnia a deviza összeget, valamint a devizás lezárási kérelmet aláírva vissza kell küldenie részünkre
  • ha a pénz és a lezárási kérelem beérkezett, a szerződést felfüggesztjük, és megküldjük a végleges, forintban fizetendő egyenleget
A további menete a lezárásnak megegyezik a forintban történő lezárás menetével. Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a devizás lezárás csak a tőkére vonatkozik, a járulékos összegeket csak forintban fizetheti meg. Ilyenek például a lezárási díj, késedelmi kamat, ügyviteli díj, kamatkövetelés, már kiszámlázott havi törlesztő részlet.
A kölcsönszerződés lezárásához szükséges okmányok:

Magánszemély esetén: * személyi igazolvány * meghatalmazott esetén meghatalmazás * forgalmi engedély vagy másolat * utolsó befizetést igazoló csekk (ha a befizetés és a lezárás közötti idő nem haladja meg a 3 hetet!) Cég/vállalkozó esetén: * aláírásra jogosult személytől aláírási címpéldány (lehet másolat is)/vállalkozó igazolvány * ha nem az aláírásra jogosult személy jön, meghatalmazás * bélyegző * személyigazolvány * forgalmi engedély vagy másolat * utolsó befizetést igazoló csekk (ha a befizetés és a lezárás közötti idő nem haladja meg a 3 hetet!)

 Egyenlegkérő kérelem letöltése

 

Mi a teendő, ha az autót ellopták?

A lopást haladéktalanul jelentse a rendőrségen. Ezt követően azonnal keresse fel a biztosító társaságot és jelentse be a káreseményt. A rendőrségi feljelentést, valamit a biztosítónál kapott dokumentumok másolatát küldje meg részünkre a (06 1) 345 2444 fax számra, és kérjük, a további ügyintézés érdekében vegye fel a kapcsolatot telefonos ügyfélszolgálatunkkal a (06 1) 438-8787 telefonszámon.

Totálkáros lett az autó

Kérjük, haladéktalanul értesítse Társaságunkat, és a totálkár felvételét követő napon juttassa el részünkre a kárfelvételi jegyzőkönyvet, vagy azt a dokumentumot, melyen a totálkár tényét a biztosító társaság megállapította a (06 1) 345 2444 fax számra. További ügyintézés érdekében vegye fel a kapcsolatot telefonos ügyfélszolgálatunkkal a (06 1) 438-8787-s telefonszámon.

Töréskár keletkezett az autón

Kérjük, gondoskodjon a gépjármű biztosító általi szemlézéséről. A kárösszeg felvételét engedélyező meghatalmazást a kárfelvételi jegyzőkönyv alapján adjuk ki, ezért kérjük, hogy a kárfelvételi jegyzőkönyv oldalainak másolatát juttassa el ügyintézőnk részére a (06 1) 225 40 90 faxszámra. Amennyiben a biztosítói kártérítést összegét nem ügyfelünk, hanem a javítást végző cég veszi fel, szükség van továbbá az Ügyfél teljes körű meghatalmazására is. Az engedély kiadásának feltétele, hogy Ügyfelünknek a szerződés alapján esedékessé vált tartozása ne legyen.

Külföldre szeretném vinni az autót

Amennyiben a forgalmi engedélyben tulajdonosként Ön szerepel, úgy nem szükséges a Hitelező hozzájárulása. Külföldre utazáskor kérjük, vegye figyelembe a Szerződés, biztosításra vonatkozó pontjait is, mely szerint súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali felmondást von maga után, ha Ön, vagy jóváhagyásával más személy, a gépjárművet olyan országba viszi ki, amelyre a biztosítás nem terjed ki.

Nem kaptam meg időben az aktuális csekket

Haladéktalanul, vagy az esedékességet megelőző min. 10 nappal jelezze a hiányosságot ügyintézőinknek a (06 1) 438 8787 telefonszámon. A havi törlesztő részletek befizetése többféleképpen lehetséges: * készpénzbefizetéssel, személyesen ügyfélszolgálatunk pénztárában, * átutalással, * pótcsekk igénybevételével, amelyet a szerződéskötést követően küldtük Önnek. Ha átutalással fizet, kérjük, tájékozódjon, melyik bankszámlaszámra kell befizetéseit teljesíteni, mert ez változhat a futamidő során. Deviza alapú szerződések esetén a törlesztő részlet nagysága is hónapról hónapra eltérő lehet, ezért kérjük, hogy az összeg indítása előtt egyeztessen ügyintézőnkkel. Kérjük, hogy az átutalás közleményeként szíveskedjék az Ön szerződésének számát, illetve a finanszírozott gépjármű rendszámát megadni. Kérelem letöltése.

Mi a teendőm, ha a finanszírozott autót szeretném átalakíttatni?

Kérjük, előzetesen jelezze a gépjármű átalakítására vonatkozó szándékát. Amennyiben a vonatkozó szabályozások lehetőséget biztosítanak az átalakításra, egyedi elbírálás alapján kerül kiadásra a Hitelező engedélye a gépjármű átalakítására. Engedélyünk alapján a további szükséges intézkedéseket Ön végzi. A módosított forgalmi engedély másolatát, a kiállítást követő 8 napon belül meg kell küldenie ügyfélszolgálatunk részére. Kérelem letöltése.

Mit kell tennem, ha üzembentartót szeretnék bejegyeztetni?

Amennyiben üzembentartót szeretne bejegyeztetni a gépjármű forgalmi engedélyébe, szüksége van a finanszírozó hozzájárulására. Ebben az esetben küldje el részünkre írásos kérelemét, melyben szerepel az üzembentartó pontos neve és címe. Kérjük, hogy a kérelemhez csatolja az üzembentartó személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát. Ez alapján elkészítjük Önnek a bejegyzéshez szükséges dokumentumot, amellyel be kell fáradnia az illetékes Okmányirodához, ahol a bejegyzést elvégzik. Kérelem letöltése.

A finanszírozott gépjármű törzskönyvét az Okmányiroda nekem küldte el

A kölcsönszerződés értelmében a futamidő alatt a gépjármű törzskönyvét a finanszírozó őrzi. Kérjük, a törzskönyvet ajánlott küldeményben szíveskedjen részünkre haladéktalanul megküldeni. A szerződésből eredő valamennyi kötelezettségének teljesítését követően a gépjármű törzskönyvét kiadjuk Önnek.